Tiếng Việt Luật quảng cáo   English Viet Nam Advertisement Law
Sắm giáp mới tung hoành cùng chiến mã

Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội

Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
www.paradisecruise.com
Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
www.ccentralhotels.com
Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
www.tinhhoabacbo.com

Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

Nghị định số 181/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP (Phần 1)

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Chương I - Những quy định chung

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP (Phần 2)

Chương II - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP (Phần 3)

Chương III - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP (Phần 4)

Chương IV - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Chương V - Điều khoản thi hành

Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo

Thông tư số 18/2001/TT-BTM

Hướng dẫn thực hiện hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 32/1999/ NĐ-CP ngày 05/5/1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại

Thông tư số 17/2001/TT-BTM

Hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến mại quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05/5/1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại

Thông tư số 85/1999/TT-BVHTT

Hướng dẫn thực hiện một số điểm về hoạt động quảng cáo quy định tại Nghị định số 194/CP ngày 31/12/1994, Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995, Nghị định số 32/19991 NĐ/CP ngày 1999 của Chính phủ.

Thông tư số 37/VHTT-TT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam

Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/07/2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

Nghị định số 24/2003/NĐ-CP

Nghị định số 24/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo

Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT

Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sponsors
Tin pháp luật